Chrzest

O chrzest dla dziecka proszą jego rodzice lub prawni opiekunowie. W tym celu 2-3 tygodnie przed planowaną datą chrztu udają się do kancelarii parafialnej, aby podać odpowiednie dane do księgi chrztów oraz przynieść wymagane dokumenty.

Dane potrzebne do wpisu w księdze chrztów:

  • nazwisko i imię oraz data urodzenia dziecka,
  • nazwisko i imię, data urodzenia i adres rodziców,
  • data i miejsce zawarcia małżeństwa przez rodziców,
  • nazwisko i imię, data urodzenia i adres rodziców chrzestnych.

Wymagane dokumenty:

  • akt urodzenia dziecka,
  • pozwolenie od proboszcza parafii zamieszkania (jeżeli parafia zamieszkania jest inna niż parafia, w której ma odbyć się chrzest),
  • zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych, że nie ma przeciwskazań do powierzenia im tego zadania (zob. niżej).

Warunki, jakie muszą spełniać rodzice chrzestni (w związku z powierzanym im obowiązkiem pomocy w wychowaniu dziecka w wierze):

  • przyjęty sakrament bierzmowania,
  • ukończony 16 rok życia,
  • udział w życiu sakramentalnym i innych praktykach kościelnych (nie mogą pełnić tej funkcji np. osoby żyjące w związku bez ślubu kościelnego).

Szczegółowe informacje na temat wymogów dotyczących chrztu można znaleźć na stronie Prowincji Gdańskiej.